دریا

 

...قایق کوچک

          ...اقیانوس بی انتها

...من باشم و من

             ...تنهای تنها