..در جستجوی تو

این منم آری منم اسیر زلف و روی تو              هر جا روم من در بدر هستم به جستجوی تو
ازین پرسم با آن رسم با آن رسم از تو پرسم                آیا بتو خواهم رسید چون پر زنم بسوی تو؟
سالها گذشت دیوانه وار هر سو روم من بیقرار             آیا روزی خواهم نشست دمی به گفتگوی تو؟
عمرم گذشت فرتوت شدم از دوریت مردود شدم               آیا مرا خواهی شناخت روزی آیم بکوی تو؟