کی بودی؟

 

بگو آری! کی بودی، کیستم من؟
گهی چون ابر،گهی چون موج چرا جاریستم من؟
بگو آخر ز روی مهربانی
چرا چون تو نباشی، نیستم من؟