دلم میخواست

دلم میخواست برای تو در آسمان ماه میبودم
برای دیدنت عزیز مثل شب سیاه میبودم
دلم میخواست به راه تو مرغ هوایی میشدم
برای پر زدن بتو بهر سو راهی میشدم
دلم میخواست برای تو ابر میبودم قطره قطره میباریدم
برای رسیدن بتو هر ثانیه بخود میبالیدم
دلم میخواست براه تو منهم یک آهو میبودم
شاید بتو میرسیدم اگر پرستو میبودم
دلم میخواست به دور تو منهم شاهپرک میشدم
برای رسیدن بتو هر بار پرپرک میشدم
دلم میخواست برای تو عمر حبابی میداشتم
بعد از رسیدن بتو حتی از هم میپاشیدم
دلم میخواست در آسمان تو هم ستاره ای بودی
برای درد وتنهاییم یکبار تو چاره ای بودی
دلم میخواست برای هم دو تن و یک روح میبودیم
در لحظات تنهای به استواری کوه میبودیم
دلم میخواست با تو باشم درین زمین درین زمان
تنها باشم با تو تنها بدون این بدون آن
دلم میخواست فقط یکبار به دنیا بگوی دوستم داری
مرا که عاشقتم هیچ وقت تنها نمیگذاری