میتوان

میتوان در ژرفنای یک نگاه 
تا به اوج آسمان حتی رسید
میتوان در یک نگاه ساده ای
درد یک عشق نهانی را کشید
میتوان با دیدن یک ارغوان
حس شگفتن را بیدار ساخت
میتوان در اقیانوس آبی عشق
پاکی مهر و محبت را شناخت
میتوان درسکوت آرام شب
طپش قلب عاشق را شنید
میتوان با کوله باری از امید
به شهر پاک احساسات رسید
میتوان با هر قطره باران
عاری از اشک و غم و آه شد
میتوان در لبخند ناز کودکان
گاه آن کودک فردا شد
میتوان در اوج تنهای خویش
همصدا با موج یک دریا بود
میتوان در عمق دلتنگی خویش
شعر آزادی فردی را سرود