persian poetry

این منم آری منم اسیر زلف و روی تو هر جا روم من در بدر هستم به جستجوی تو
ازین پرسم با آن رسم با آن رسم از تو پرسم آیا بتو خواهم رسید چون پر زنم بسوی تو؟
سالها گذشت دیوانه وار هر...

media_text

تمام شعر من موج نگاهت
ترا من دوست دارم بی نهایت
اگر روزی نباشی در کنارم
جهان گردد برایم چون قیامت

media_text