Seksyon 1, Awit Ng Aking Sarili

AKING IPINAGDIRIWANG ang aking sarili, at aking inaawit ang aking sarili,
At anumang aking ipinapalagay ay iyong ipalagay,
Dahil bawat atomong mula sa akin ay mula rin sa iyo.

Ako ay naglalagalag at yinayakag ang aking kaluluwa,
Ako ay lumiliyad at naglalagalag habang malayang minamalas ang sibat ng damong tag-init.

Ang aking dila, bawat atomo ng aking dugo, nahubog mula rito sa lupa, rito sa hangin,
Isinilang dito mula sa mga magulang na isinilang dito mula sa mga magulang nang gayundin, at kanilang mga magulang nang gayundin,
Ako, tatlumpu’t pitong taong gulang na ngayon at nasimulang walang karamdaman,
Umaasang walang humpay hanggang kamatayan.

Mga kredo at paaralang ipinagpaliban,
Namahinga pansamantala kasiya sa kung ano sila, ngunit hindi nakalilimutan,
Ako ay kumakanlong sa kabutihan man o kasamaan, ako ay nagtutulot na magpahayag sa bawat peligro,
Kalikasang walang patunay na may taal na sigabo.

Languages and Sections