مرا در خاطراتت جستجو کن

بیا من دمی تو گفتگو کن
دلم را با نگاهی زیر و رو کن
اگر بودی، نبودم در کنارت
مرا در خاطراتت جستجو کن